The FarmResponse course fee is $150. 

Do you live in Connecticut, Georgia, Pennsylvania, Texas, Wyoming, Iowa, South Dakota, Nebraska, or Kansas? You may be eligible to take FarmResponse for free!